บทชุมนุมเทวดา

ใจความสำคัญ : สวดอัญเชิญเทวดาที่สถิต ณ สถานที่ต่างๆ ให้มาประชุมรับฟังการสวดมนต์ อันเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้า
ที่มา : สวดมนต์ฉบับหลวง สมเด็จพระสังฆราช (ปุสฺสเทว) หน้า ๑

บทชุมนุมเทวดา

(ถ้าจะสวด ๗ ตำนานให้สวดดังนี้)

สะรัชชัง สะเสนัง สะพันธุง นะรินทัง
ปะริตตานุภาโว สะทา รักขะตูติ (สำหรับราชพิธี)

ผะริต๎วานะ เมตตัง สะเมตตา ภะทันตา
อะวิกขิตตะจิตตา ปะริตตัง ภะณันตุ

สัคเค กาเม จะ รูเป คิริสิขะระตะเฏ จันตะลิกเข วิมาเน
ทีเป รัฏเฐ จะ คาเม ตะรุวะนะคะหะเน เคหะวัตถุมหิ เขตเต
ภุมมา จายันตุ เทวา ชะละถะละวิสะเม ยักขะคันธัพพะนาคา
ติฏฐันตา สันติเก ยัง มุนิวะระวะจะนัง สาธะโว เม สุณันตุ.
ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา
ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา
ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา.

(ถ้าจะสวด ๑๒ ตำนานให้สวดดังนี้)

สะมันตา จักกะวาเฬสุ อัตราคัจฉันตุ เทวะตา
สัทธัมมัง มุนิราชัสสะ สุณันตุ สัคคะโมกขะทังฯ

สัคเค กาเม จะ รูเป คิริสิขะระตะเฏ จันตะลิกเข วิมาเน
ทีเป รัฏเฐ จะ คาเม ตะรุวะนะคะหะเน เคหะวัตถุมหิ เขตเต
ภุมมา จายันตุ เทวา ชะละถะละวิสะเม ยักขะคันธัพพะนาคา
ติฏฐันตา สันติเก ยัง มุนิวะระวะจะนัง สาธะโว เม สุณันตุ.
ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา
ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา
ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา.

บทสวด ๗ ตำนาน มีดังนี้

๑. มงคลสูตร
๒. รตนสูตร หรือรตนปริตร
๓. กรณียเมตตสูตร หรือ เมตตปริตร
๔. อหิราชกสูตร หรือ ขันธปริตร (และโมรปริตร)
๕. ธชัคคสูตร
๖. อาฏานาฎิยสูตร
๗. องคุลิมาลปริตร (และโพชฌงคปริตร)

บทสวด ๑๒ ตำนาน มีดังนี้

๑. มงคลสูตร
๒. รตนสูตร หรือรตนปริตร
๓. กรณียเมตตสูตร หรือ เมตตปริตร
๔. ขันธปริตร (และฉัททันตปริตร)
๕. โมรปริตร
๖. วัฏฏกปริตร (คาถานกคุ่ม)
๗. ธชัคคสูตร
๘. อาฏานาฎิยสูตร
๙. องคุลิมาลปริตร
๑๐. โพชฌงคปริตร
๑๑. อภยปริตร
๑๒. ชยปริตร

หนังสือที่มีบทสวดมนต์ ๗ ตำนาน ๑๒ ตำนาน