บทสวดมนต์ รัตนสูตร

บทสวดมนต์ที่ขจัดปัดเป่าภัยอันตรายในยุคข้าวยากหมากแพง โรคภัยไข้เจ็บในยุคพุทธกาล พระอานนท์สวดและทำน้ำมนต์ประพรมเมืองเวสาลี

บทรตนสูตร เป็น 1 ในบทสวดมนต์ 7 ตำนาน 12 ตำนาน พระสงฆ์นิยมสวดในงานเจริญพระพุทธมนต์ เป็นพระสูตรเพื่อทำน้ำมนต์ ที่เคยทำมาแล้วในสมัยพุทธกาล

ประวัติ : สมัยหนึ่ง เกิดภัยพิบัติและโรคระบาดขึ้นที่เมืองเวสาลี มีสัตว์และผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมาก กลิ่นซากศพเหม็นคลุ้งไปทั่วเมือง เจ้าลิจฉวีจึงได้กราบทูลเชิญพระพุทธเจ้ามาเพื่อบรรเทาทุกข์แก่ชาวเมือง พระพุทธเจ้าเสด็จมาถึงอาณาเขตเมืองเวสาลี เพียงย่างพระบาทแตะแผ่นดิน ฝนที่ไม่เคยตกมาหลายปีก็กระหน่ำตกลงมาพัดพาเอาซากศพและสิ่งปฏิกูลทั้งหลายลงทะเล พระพุทธเจ้าทรงให้พระอานนท์เรียนเอามนต์ คือ รตนสูตร สวดทำน้ำมนต์ประพรมไปทั่วเมืองขับไล่ภูตผีปีศาจร้ายให้หนีไป ขจัดโรคภัยไข้เจ็บให้หมดสิ้น คืนความปกติสุขสู่เมืองเวสาลีอีกครั้ง
ที่มา : พระไตรปิฎก ฉบับสยามรัฐ (ภาษาบาลี) เล่มที่ ๒๕ หน้าที่ ๕-๖ ข้อที่ ๗

บทสวดมนต์ รัตนสูตร

อานุภาพ : บทสวดพรรณาคุณของพระรัตนตรัย มีอานุภาพขจัดปัดเป่าโรคระบาด และภัยพิบัติต่างๆ ในบ้านเมืองให้หมดไป

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

ยังกิญจิ วิตตัง อิธะ วา หุรัง วา
สัคเคสุ วา ยัง ระตะนัง ปะณีตัง
นะ โน สะมัง อัตถิ ตะถาคะเตนะ
อิทัมปิ พุทเธ ระตะนัง ปะณีตัง
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ.

ขะยัง วิราคัง อะมะตัง ปะณีตัง
ยะทัชฌะคา สัก๎ยะมุนี สะมาหิโต
นะ เตนะ ธัมเมนะ สะมัตถิ กิญจิ
อิทัมปิ ธัมเม ระตะนัง ปะณีตัง
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ.

ยัมพุทธะเสฏโฐ ปะริวัณณะยี สุจิง
สะมาธิมานันตะริกัญญะมาหุ
สะมาธินา เตนะ สะโม นะ วิชชะติ
อิทัมปิ ธัมเม ระตะนัง ปะณีตัง
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ.

เย ปุคคะลา อัฏฐะ สะตัง ปะสัฏฐา
จัตตาริ เอตานิ ยุคานิ โหนติ
เต ทักขิเณยยา สุคะตัสสะ สาวะกา
เอเตสุ ทินนานิ มะหัปผะลานิ
อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ.

เย สุปปะยุตตา มะนะสา ทัฬ๎เหนะ
นิกกามิโน โคตะมะสาสะนัมหิ
เต ปัตติปัตตา อะมะตัง วิคัยหะ
ลัทธา มุธา นิพพุติง ภุญชะมานา
อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ.

ขีณัง ปุราณัง นะวัง นัตถิ สัมภะวัง
วิรัตตะจิตตายะติเก ภะวัส๎มิง
เต ขีณะพีชา อะวิรุฬหิฉันทา
นิพพันติ ธีรา ยะถายัมปะทีโป
อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ.

จากหนังสือ “สวดมนต์ทุกวันพลันสุขสวัสดี สวดมนต์ข้ามปีโชคดีมีสุขตลอดไป”

หนังสือที่มีบทสวด “รตนสูตร”

รตนปริตร พิชิตโรคภัย

ในเล่มอื่นๆ ดังนี้
1) สวดมนต์พระปริตร (ปก 18.)
2) มนต์พิธี ทุกเล่ม
3) 7ตำนาน (ปก 20.)
4) 12 ตำนาน (ปก 40.)
5) สวดมนต์ทุกวัน (ปก 98.)
6) สวดมนต์ข้ามปี (ปก 30.)
7) สวดมนต์เห็นผลบุญบันดาล (ปก 18.)
8) สวดมนต์สามัญประจำบ้าน (ปก30.)