โมรปริตร คาถานกยูง

ใจความสำคัญ : เป็นบทสวดแสดงความนอบน้อมต่อดวงอาทิตย์ พราหมณ์ผู้ไม่มีบาป พระพุทธเจ้า พระโพธิญาณ ตลอดถึงพระอรหันต์ผู้รู้แจ้งพระโพธิญาณ เพื่อขอให้รักษาคุ้มครองตนทั้งกลางวันกลางคืน

อานุภาพ : เป็นบทสวดของพญานกยูงโพธิสัตว์ สวดภาวนาก่อนออกหากินและก่อนเข้านอน มีอานุภาพให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวง

ประวัติ : สมัยหนึ่ง พระพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวัน เมืองสาวัตถี ภิกษุรูปหนึ่งถูกความอยากในกามครอบงำ กระสันอยากสึก พระพุทธเจ้าต้องการให้เห็นโทษของกามจึงทรงเล่าเรื่องอดีตเมื่อครั้งพระองค์เสวยชาติเป็นพญานกยูงพระโพธิสัตว์ ทุกวันก่อนออกหากิน และก่อนเข้านอนจะสวดมนต์โมรปริตรเป็นประจำ ทำให้พ้นจากการตามล่าของพรานป่านานถึง ๑๒ ปี วันหนึ่งพรานนำนางนกยูงมาล่อ ด้วยความหลงมัวเมาในกามทำให้พญานกยูงลืมท่องคาถาและถูกพรานจับได้

บทสวดมนต์

โมรปริตร

คาถานกยูงโพธิสัตว์

คาถาป้องกัน แคล้วคลาดปลอดภัย จากอันตรายทั้งปวง

อุเทตะยัญจักขุมา เอกะราชา
หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส
ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง
ปะฐะวิปปะภาสัง
ตะยัชชะ คุตตา วิหะเรมุ ทิวะสัง
เย พ๎ราห๎มะณา เวทะคุ สัพพะธัมเม
เต เม นะโม เต จะ มัง ปาละยันตุ
นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ โพธิยา
นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา
อิมัง โส ปะริตตัง กัต๎วา โมโร
จะระติ เอสะนา.

อะเปตะยัญจักขุมา เอกะราชา
หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส
ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง
ปะฐะวิปปะภาสัง
ตะยัชชะ คุตตา วิหะเรมุ รัตติง
เย พ๎ราห๎มะณา เวทะคุ สัพพะธัมเม
เต เม นะโม เต จะ มัง ปาละยันตุ
นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ โพธิยา
นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา
อิมัง โส ปะริตตัง กัต๎วา โมโร
วาสะมะกัปปะยีติ.

ที่มา : พระไตรปิฎก ฉบับสยามรัฐ (ภาษาบาลี) เล่มที่ ๒๗ หน้าที่ ๕๓-๕๔ ข้อที่ ๑๖๗-๑๖๘

คำแปล โมรปริตร

พระอาทิตย์ ผู้เป็นดวงตาของโลก, เป็นเจ้าแห่งแสงสว่างอย่างเอก, กำลังอุทัยแสงเรืองรองสาดส่องทั่วพื้นปฐพี; เพราะเหตุนั้น, ข้าพเจ้าขอนอบน้อมซึ่งพระอาทิตย์นั้น, ผู้สาดแสงเรืองรองสาดส่องทั่วพื้นปฐพี; ในวันนี้ ข้าพเจ้าได้ท่านคุ้มครองแล้ว พึงอยู่เป็นสุขตลอดวัน; พราหมณ์เหล่าใด ถึงฝั่งแห่งพระเวทในธรรมทั้งมวล; ขอพราหมณ์เหล่านั้น, จงรับความนอบน้อมของข้าพเจ้า; และโปรดคุ้มครองข้าพเจ้าด้วยเถิด; ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าทั้งหลาย และนอบน้อมแด่พระโพธิญาณ; ความนอบน้อมของข้าพเจ้า จงมีแด่ท่านผู้หลุดพ้นแล้ว จากกิเลสทั้งหลาย, จงมีแด่วิมุตติธรรม; พญานกยูงนั้นกระทำปริตรนี้แล้ว, จึงเที่ยวไปแสวงหาอาหาร.

พระอาทิตย์ผู้เป็นดวงตาของโลก, เป็นเจ้าแห่งแสงสว่าง อย่างเอก, ทอแสงเรืองรองสาดส่องทั่วพื้นปฐพี อัสดงคตแล้ว; เพราะเหตุนั้น, ข้าพเจ้าขอนอบน้อมซึ่งพระอาทิตย์นั้น, ผู้สาดแสงเรืองรองสาดส่องทั่วพื้นปฐพี; ในวันนี้ ข้าพเจ้าได้ท่านคุ้มครองแล้ว พึงอยู่เป็นสุขตลอดคืน; พราหมณ์เหล่าใด ถึงฝั่งแห่งพระเวทในธรรมทั้งมวล; ขอพราหมณ์เหล่านั้น, จงรับความนอบน้อมของข้าพเจ้า; และโปรดคุ้มครองข้าพเจ้าด้วยเถิด; ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าทั้งหลาย, และนอบน้อมแด่พระโพธิญาณ; ความนอบน้อมของข้าพเจ้า, จงมีแด่ท่านผู้หลุดพ้นแล้วจากกิเลสทั้งหลาย, จงมีแด่วิมุตติธรรม; พญานกยูงนั้นกระทำปริตรนี้แล้ว, จึงพักผ่อนหลับนอนแล.

จากหนังสือ สวดมนต์ข้ามปีดีทันตา สวดมนต์ทุกเวลาดีทันใจ
โดย ศักดิ์สิทธิ์ พันธ์สัตย์

คำแปล จากหนังสือมนต์พิธี แปล โดยสำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์