อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ, สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร, ขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้า